210 3240004 Δευτέρα εώς Παρασκευή 09.00-19.00

Social Media AWARDS 2016

Όροι του Bonus Club Bozikis

  

Οι παρακάτω όροι ρυθμίζουν τη λειτουργία του BONUS CLUB BOZIKIS. Το BONUS CLUB BOZIKIS είναι ένα πρόγραμμα μέσω του οποίου τα μέλη εξασφαλίζουν προνομιακούς όρους αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών, ειδικές εκπτώσεις ή/και προσφορές αλλά και προνομιακή ενημέρωση για νέα προϊόντα, συμμετοχή σε ειδικές εκδηλώσεις και λοιπά προνόμια, όπως εξειδικεύονται παρακάτω. Η υπογραφή και υποβολή (σε φυσική μορφή) της αίτησης ένταξης στο BONUS CLUB BOZIKIS σημαίνει ότι ο αιτών έχει λάβει γνώση των παρακάτω όρων και αποδέχεται ότι αυτοί αποκλειστικά ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις τυχόν υποχρεώσεις του ως μέλος του εν λόγω προγράμματος.

1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ. Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο άνω των 16 ετών έχει δικαίωμα να συμπληρώσει τη σχετική αίτηση μέλους είτε σε φυσική μορφή, την οποία και θα πρέπει εν συνεχεία να υποβάλλει σε οποιοδήποτε κατάστημα του δικτύου BOZIKIS που βρίσκεται εντός του κράτους διαμονής του φυσικού προσώπου. O αιτών καθίσταται μέλος και δικαιούται των παρακάτω προνομίων. Η διάρκεια της κάρτας προσδιορίζεται αποκλειστικά από την MIO MODA A.E και είναι τρία (3) έτη αυτομάτως προτεινόμενη για ίσο χρονικό διάστημα στην λήξη της εφόσον δεν συντρέξει προηγούμενα λόγος αποκλεισμού του μέλους ή το μέλος εκδηλώσει την επιθυμία να πάψει να συμμετέχει στο BONUS CLUB BOZIKIS.Μόνο μία κάρτα αντιστοιχεί σε κάθε φυσικό πρόσωπο. Σε περίπτωση που το BONUS CLUB BOZIKIS λάβει γνώση ότι τα μέλη του, έχουν στην κατοχή τους παραπάνω από μία (1)  κάρτα BONUS CLUB BOZIKIS θα απενεργοποιεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια τις κάρτες και θα μεταφέρει τους πόντους  στη μία (1) ενεργή κάρτα, χωρίς να προηγηθεί σχετική ενημέρωση στα μέλη

2. ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΜΕΛΩΝ BONUS CLUB BOZIKIS. Τα μέλη του BONUS CLUB BOZIKIS αποκτούν διάφορα προνόμια (εκπτώσεις, πόντοι, ειδικές προσφορές, και διακαίωμα αλλαγής 20 ημερών αντί των 10 ημερων κλπ), τα οποία η MIO MODA Α.Ε.  δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση της να τροποποιεί καθ' οιονδήποτε τρόπο, προσθέτοντας νέα ή καταργώντας υφιστάμενα. Τα μέλη ενημερώνονται για τα προνόμια που ισχύουν για κάθε περίοδο μέσω  του www.bozikis.gr ή διαφημιστών φυλλαδίων ή  ηλεκτρονικής επικοινωνίας (e-mail), ή/και τηλεφωνικής επικοινωνίας (sms).

2.1. Τα προνόμια ισχύουν και εφαρμόζονται από τη στιγμή ενεργοποίησης της κάρτας μέλους και δεν συνυπολογίζονται αγορές που  έγιναν πριν την ημερομηνία ενεργοποίησης της κάρτας είτε από κατάστημα BOZIKIS Ελλάδας ή από το site www.bozikis.gr.

Στις ως άνω αγορές υπολογίζονται αφενός οι αγορές που γίνονται μόνο από τα καταστήματα BOZIKIS Eλλάδας και αφετέρου αυτές που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.bozikis.gr της μετά την ημερομηνία ενεργοποίησης της κάρτας, στην αναγραφόμενη τιμή πώλησης του προϊόντος πλέον ΦΠΑ, χωρίς τυχόν προσαυξήσεις χρηματοοικονομικών εξόδων αιτία αγοράς με πιστωτική κάρτα και επιβάρυνσης μεταφορικών.

2.2. Συλλογή πόντων. Για κάθε 1€ (ευρώ) παπουτσιών /τσάντες που πραγματοποιούνται στα φυσικά καταστήματα ΒΟΖΙΚΙΣ Ελλάδας και στο www.bozikis.gr, το μέλος κερδίζει 1 πόντο, ως αναφέρεται στο σχετικό έντυπο και στο www.bozikis.gr. Παράδειγμα: Για αγορά ενός προϊόντος αξίας 20€ (ευρώ), το μέλος κερδίζει 20 πόντους.

2.3Εξαργύρωση πόντων. Η εξαργύρωση των πόντων γίνεται αποκλειστικά από το μέλος (φυσικό πρόσωπο)

2.3.1. Οι πόντοι που συλλέγονται με κάθε αγορά από το φυσικό μας κατάστημα εξαργυρώνονται αυτόματα, με την προϋπόθεση ότι  το σύνολο των ενεργών πόντων του μέλους, είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 100πόντων. H εξαργύρωση των πόντων πραγματοποιείται με την αγορά οποιονδήποτε προϊόντων επιλέξει το μέλος, εφόσον η αξία τους είναι ίση ή μεγαλύτερη από την αξία εξαργύρωσης πόντων.

Τα ευρώ που εξαργυρώνει το μέλος αφαιρούνται αυτόματα από το bonus club και η αξία τους από το ποσό της αγοράς τη στιγμή της συναλλαγής. Για το ποσό της νέας αγοράς το μέλος συλλέγει εκ νέου πόντους. Το μέλος μπορεί να πληροφορηθεί το σύνολο των πόντων που διαθέτει και για το ποσό των πόντων που από τα ταμεία του δικτύου καταστημάτων Bozikis ή στο 2103240004.

2.3.2. Σε καμία περίπτωση οι πόντοι που έχουν συλλεχθεί δεν μπορούν να εξαργυρωθούν και να επιστραφούν έναντι χρημάτων ή να χρησιμοποιηθούν  ως προκαταβολή για την αγορά προϊόντων. 

3. Η ιδιότητα του μέλους καθώς και τα τυχόν κεκτημένα προνόμια δεν μεταβιβάζονται και δεν εκχωρούνται για κανένα λόγο και με κανένα τρόπο.

4. Τα μέλη οφείλουν να ενημερώσουν για τυχόν αλλαγή των στοιχείων τους, που έχουν δώσει με την αρχική τους αίτηση, με αποστολή e-mail στη διεύθυνση sales@bozikis.gr διαφορετικά η MIO MODA A.E δεν θα ευθύνεται για απώλεια αλληλογραφίας ή διακοπή της επικοινωνίας.

5. H MIO MODA Α.Ε. διατηρεί, κατά την απόλυτη κρίση της, το δικαίωμα διαγραφής μέλους του BONUS CLUB BOZIKIS ή/και διαγραφής ή ακύρωσης των τυχόν προνομίων του, εφόσον αυτό το μέλος δεν τηρεί τους όρους χρήσης της κάρτας ή κάνει κακή χρήση της κάρτας.

6. Η MIO MODA A.E. δικαιούται οποτεδήποτε να διαλύσει το BONUS CLUB BOZIKIS  υπό την προϋπόθεση της ειδοποίησης των μελών έναν μήνα νωρίτερα (εκτός εάν η διάλυση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε δικαστική ή διοικητική απόφαση ή πράξη) και αφού λάβει υπόψη τα κεκτημένα προνόμια των μελών από την συμμετοχή τους στο BONUS CLUB BOZIKIS

7. Η MIO MODA A.E δεν έχει ουδεμία ευθύνη ή υπαιτιότητα σχετικά με τυχόν επαγωγή σε φορολογία των προνομίων ή δώρων ή για οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες που θα προκύψουν σε σχέση με τα προνόμια ή τα δώρα που θα λάβουν τα μέλη του BONUS CLUB BOZIKIS

8. MIO MODA Α.Ε. δεν έχει, ούτε αναλαμβάνει, ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε μέλους για οποιαδήποτε ζημία προκύψει, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από τη λειτουργία του BONUS CLUB BOZIKIS ή/και από την τυχόν διάλυση αυτού.

9. Με την υπογραφή και υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο BONUS CLUB BOZIKIS τα μέλη παρέχουν την συγκατάθεσή τους για την προβολή διαφόρων εκδηλώσεων του BONUS CLUB BOZIKIS μέσω του έντυπου ή/και ηλεκτρονικού τύπου ή/ και του Διαδικτύου (Internet). Ειδικότερα η MIO MODA A.E δικαιούται να δημοσιοποιήσει με οποιονδήποτε πρόσφορο κατά την κρίση της τρόπο ή/και να χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς σκοπούς φωτογραφίες, φιλμς και βίντεο, καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο σχετικό με τις δραστηριότητες του BONUS CLUB BOZIKIS ή που προκύπτει από αυτές.

10. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. Η MIO MODA Α.Ε. διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων των μελών του BONUS CLUB BOZIKIS , τα οποία τηρεί σε ειδικό αρχείο, και με κανέναν τρόπο και για καμία αιτία δεν τα μεταβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (νομικό ή φυσικό πρόσωπο) παρά μόνο όπου αυτό προβλέπεται από το νόμο και μόνο από τις αρμόδιες αρχές. Η MIO MODA Α.Ε. ενδέχεται να χρησιμοποιήσει ορισμένα από τα  ανωτέρω στοιχεία των μελών για την αποστολή σε αυτούς ενημερωτικού/διαφημιστικού υλικού καθώς και για την παροχή υπηρεσιών σχετικών με τη λειτουργία του BONUS CLUB BOZIKIS. Κάθε μέλος του BONUS CLUB BOZIKIS μπορεί να απευθυνθεί εγγράφως στα κεντρικά γραφεία της MIO MODA  Α.Ε., ή σε οποιοδήποτε κατάστημα BOZIKIS εντός της χώρας μόνιμης διαμονής του και να ασκήσει τα δικαιώματά του ενημέρωσης, πρόσβασης στο αρχείο προσωπικών δεδομένων και μεταβολής/διαγραφής των ανωτέρω στοιχείων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα νομοθεσία της χώρας μόνιμης διαμονής του μέλους. Επίσης κάθε κάτοχος της κάρτας BONUS CLUB BOZIKIS που δεν επιθυμεί να λαμβάνει ενημέρωση, η οποία πραγματοποιείται με την αποστολή προωθητικών μηνυμάτων είτε μέσω ταχυδρομείου (direct mail) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω κινητού τηλεφώνου (SMS), για προσφορές/εκπτώσεις της MIO MODA Α.Ε. σύμφωνα με τα ανωτέρω, μπορεί να το ζητήσει οποτεδήποτε είτε στέλνοντας email στην διεύθυνση sales@bozikis.gr αναγράφοντας το ονοματεπώνυμο και τον κωδικό της κάρτας, είτε καλώντας στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στον αριθμό 2103240004.

11. Οι ανωτέρω όροι ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία της χώρας μόνιμης διαμονής του μέλους. Για οποιαδήποτε τυχόν διαφορά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της πρωτεύουσας της χώρας μόνιμης διαμονής του μέλους.

12. Η συμμετοχή στο BONUS CLUB BOZIKIS προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων.

13. Η MIO MODA Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους με σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο (site) της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.bozikis.gr,της  ή/και με κάθε πρόσφορο τρόπο κατά την εύλογη κρίση της., για οποιοδήποτε λόγο ή αν αυτό επιβληθεί με απόφαση Διοικητικής ή Δημόσιας Αρχής. Οι παροχές του προγράμματος αναφέρονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της MIO MODAA.E. www.bozikis.gr. Η ανωτέρω αποτελεί την τελευταία έκδοση των όρων του BONUS CLUB BOZIKIS ισχύει από 20/04/2016 και καταργεί κάθε προηγούμενη έκδοση όρων. Τα μέλη του BONUS CLUB BOZIKIS θα πρέπει να επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα την ιστοσελίδα www.bozikis.gr της MIO MODA Α.Ε. για να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις, καθώς και για την τελευταία ισχύουσα έκδοση των άνω όρων.

 

Στην κορυφή