210 3240004 Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-19.00

Social Media AWARDS 2016

Όροι του Bonus Club Bozikis

 

Οι παρακάτω όροι ρυθμίζουν τη λειτουργία του BONUS CLUB BOZIKIS. Το BONUS CLUB BOZIKIS είναι ένα πρόγραμμα της εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «MIOMODA ΕΜΠΟΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΕ» που εδρεύει στην Ευαγγελιστρίας 29, Αθήνα, Ελλάδα,  τ.κ. 105 63, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-3240004, fax: 210-3318872,e-mailinfo@bozikis.gr  (ΑΦΜ: 999983092/ Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) (εφεξής το «Bozikis.gr» ή η «Εταιρεία»).

Μέσω του BONUS CLUB BOZIKIS τα μέλη εξασφαλίζουν προνομιακούς όρους αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών, ειδικές εκπτώσεις ή/και προσφορές αλλά και προνομιακή ενημέρωση για νέα προϊόντα, συμμετοχή σε ειδικές εκδηλώσεις και λοιπά προνόμια, όπως εξειδικεύονται παρακάτω. Η ένταξη στο BONUS CLUB BOZIKIS γίνεται αποκλειστικά και μόνο βάσει της δικής σας συγκατάθεσης, την οποία δίνετε γραπτώς κατά τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας εγγραφής.Οι όροι για τη συμμετοχή σας στο BONUS CLUB BOZIKIS είναι οι παρακάτω:

1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ. Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών έχει δικαίωμα να συμπληρώσει τη σχετική αίτηση μέλους σε φυσική μορφή, την οποία και θα πρέπει εν συνεχεία να υποβάλλει σε οποιοδήποτε κατάστημα του δικτύου BOZIKIS που βρίσκεται εντός του κράτους διαμονής του φυσικού προσώπου. O αιτών καθίσταται μέλος και δικαιούται των παρακάτω προνομίων. Η διάρκεια της εγγραφής προσδιορίζεται αποκλειστικά από την MIO MODA A.E και είναι τρία (3) έτη αυτομάτως προτεινόμενη για ίσο χρονικό διάστημα στην λήξη της εφόσον δεν συντρέξει προηγούμενα λόγος αποκλεισμού του μέλους ή το μέλος εκδηλώσει την επιθυμία να πάψει να συμμετέχει στο BONUS CLUBBOZIKIS.Ταμέλη του BONUS CLUB BOZIKIS αποκτούν διάφορα προνόμια (εκπτώσεις, πόντοι, ειδικές προσφορές, και διακαίωμα αλλαγής 20 ημερών αντί των 10 ημερωνκλπ), τα οποία η Εταιρεία  δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση της να τροποποιεί καθ' οιονδήποτε τρόπο, προσθέτοντας νέα ή καταργώντας υφιστάμενα. Τα μέλη ενημερώνονται για τα προνόμια που ισχύουν για κάθε περίοδο μέσω  του www.bozikis.gr. Σε περίπτωση που έχει επιλεγεί από τα πρόσωπα κατά την εγγραφή τους, η Εταιρεία θα τα ενημερώνει για τις  προσφορές και τα νέα προϊόντα της .

2.1. Τα προνόμια ισχύουν και εφαρμόζονται από τη στιγμή της εγγραφής του μέλους και δεν συνυπολογίζονται αγορές που  έγιναν πριν από αυτή από κατάστημα BOZIKIS Ελλάδας. Στις ως άνω αγορές υπολογίζονται οι αγορές που γίνονται μόνο από τα καταστήματα BOZIKIS Eλλάδας μετά την ημερομηνία ενεργοποίησης της εγγραφής, στην αναγραφόμενη τιμή πώλησης του προϊόντος πλέον ΦΠΑ, χωρίς τυχόν προσαυξήσεις χρηματοοικονομικών εξόδων αιτία αγοράς με πιστωτική κάρτα και επιβάρυνσης μεταφορικών.
2.2. Συλλογή πόντων. Για κάθε 1€ (ευρώ) παπουτσιών /τσάντες που πραγματοποιούνται στα φυσικά καταστήματα ΒΟΖΙΚΙΣ Ελλάδας, το μέλος κερδίζει 1 πόντο, ως αναφέρεται στο σχετικό έντυπο και στο www.bozikis.gr. Παράδειγμα: Για αγορά ενός προϊόντος αξίας 20€ (ευρώ), το μέλος κερδίζει 20 πόντους.
2.3Εξαργύρωση πόντων. Η εξαργύρωση των πόντων γίνεται αποκλειστικά από το μέλος (φυσικό πρόσωπο).
2.3.1. Οι πόντοι που συλλέγονται με κάθε αγορά από το φυσικό μας κατάστημα εξαργυρώνονται αυτόματα, με την προϋπόθεση ότι  το σύνολο των ενεργών πόντων του μέλους, είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 100πόντων. H εξαργύρωση των πόντων πραγματοποιείται με την αγορά οποιονδήποτε προϊόντων επιλέξει το μέλος, εφόσον η αξία τους είναι ίση ή μεγαλύτερη από την αξία εξαργύρωσης πόντων.
Τα ευρώ που εξαργυρώνει το μέλος αφαιρούνται αυτόματα από το bonusclub και η αξία τους από το ποσό της αγοράς τη στιγμή της συναλλαγής. Για το ποσό της νέας αγοράς το μέλος συλλέγει εκ νέου πόντους. Το μέλος μπορεί να πληροφορηθεί το σύνολο των πόντων που διαθέτει και για το ποσό των πόντων που από τα ταμεία του δικτύου καταστημάτων Bozikis ή στο 210 3240004. 
2.3.2. Σε καμία περίπτωση οι πόντοι που έχουν συλλεχθεί δεν μπορούν να εξαργυρωθούν και να επιστραφούν έναντι χρημάτων ή να χρησιμοποιηθούν  ως προκαταβολή για την αγορά προϊόντων.

3. Η ιδιότητα του μέλους καθώς και τα τυχόν κεκτημένα προνόμια δεν μεταβιβάζονται και δεν εκχωρούνται για κανένα λόγο και με κανένα τρόπο.

4. Τα μέλη οφείλουν να ενημερώσουν για τυχόν αλλαγή των στοιχείων τους, που έχουν δώσει με την αρχική τους αίτηση, με αποστολή e-mail στη διεύθυνση sales@bozikis.gr  είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Λεωφόρος Αθηνών 165, Αθήνα Διαφορετικά η Εταιρείαθα συνεχίσει να πραγματοποιεί την ζητηθείσα επικοινωνία στα στοιχεία που έχουν καταχωρισθεί κατά την εγγραφή και δεν θα ευθύνεται για απώλεια αλληλογραφίας ή διακοπή της επικοινωνίας.

5. H MIO MODA Α.Ε. διατηρεί, κατά την απόλυτη κρίση της, το δικαίωμα διαγραφής μέλους του BONUS CLUB BOZIKIS ή/και διαγραφής ή ακύρωσης των τυχόν προνομίων του, εφόσον αυτό το μέλος δεν τηρεί τους όρους χρήσης της εγγραφής. Αντίστοιχα, τα μέλη του BONUS CLUB BOZIKIS μπορούν να διαγραφούν οποτεδήποτε συμπληρώνοντας την αίτηση ανάκλησης συγκατάθεσης που διατίθεται σε οποιοδήποτε κατάστημα μας.

6. Η MIO MODA A.E. δικαιούται οποτεδήποτε να διαλύσει το BONUS CLUB BOZIKIS  υπό την προϋπόθεση της ειδοποίησης των μελών έναν μήνα νωρίτερα (εκτός εάν η διάλυση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε δικαστική ή διοικητική απόφαση ή πράξη) και αφού λάβει υπόψη τα κεκτημένα προνόμια των μελών από την συμμετοχή τους στο BONUS CLUB BOZIKIS.

 

7. Η MIO MODA A.E δεν έχει ουδεμία ευθύνη ή υπαιτιότητα σχετικά με τυχόν επαγωγή σε φορολογία των προνομίων ή δώρων ή για οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες που θα προκύψουν σε σχέση με τα προνόμια ή τα δώρα που θα λάβουν τα μέλη του BONUS CLUB BOZIKIS.

8. Η MIO MODA Α.Ε. δεν έχει, ούτε αναλαμβάνει, ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε μέλους για οποιαδήποτε ζημία προκύψει, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από τη λειτουργία του BONUS CLUB BOZIKIS ή/και από την τυχόν διάλυση αυτού.

9. Τα μέλη του BONUS CLUB BOZIKIS  μπορούν να λαμβάνουν ενημερώσεις σχετικά με την προβολή διαφόρων εκδηλώσεων τουBONUS CLUB BOZIKIS μέσω του έντυπου ή/και ηλεκτρονικού τύπου ή/ και του Διαδικτύου (Internet). Εφόσον τα μέλη συναινέσουν,  η MIO MODA A.E μπορεί να δημοσιοποιήσει για προωθητικούς σκοπούς φωτογραφίες, φιλμς και βίντεο, στο πλαίσιο προβολής του προγράμματος επιβράβευσης του BONUS CLUB BOZIKIS.

10. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η MIO MODA Α.Ε. μεριμνά για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και βρίσκεται σ πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (679/2016) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GDPR). Αναλυτική πληροφόρηση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλώ βρείτε στον σύνδεσμο Πολιτική Απορρήτου.

11. Οι ανωτέρω όροι ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία της χώρας μόνιμης διαμονής του μέλους. Για οποιαδήποτε τυχόν διαφορά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της πρωτεύουσας της χώρας μόνιμης διαμονής του μέλους.

12. Η συμμετοχή στο BONUS CLUB BOZIKIS προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων.

13. Η MIO MODA Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους με σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο (site) της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.bozikis.gr, της  ή/και με κάθε πρόσφορο τρόπο κατά την εύλογη κρίση της., για οποιοδήποτε λόγο ή αν αυτό επιβληθεί με απόφαση Διοικητικής ή Δημόσιας Αρχής. Οι παροχές του προγράμματος αναφέρονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.bozikis.gr. Η ανωτέρω αποτελεί την τελευταία έκδοση των όρων του BONUSCLUB BOZIKIS ισχύει από 20/04/2016 και καταργεί κάθε προηγούμενη έκδοση όρων. Τα μέλη του BONUS CLUB BOZIKIS θα πρέπει να επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα την ιστοσελίδα www.bozikis.gr της MIO MODA Α.Ε. για να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις, καθώς και για την τελευταία ισχύουσα έκδοση των άνω όρων.

 

 

Στην κορυφή